Personen met onbegrepen gedrag en veiligheidsrisico

Politie, gemeenten, woningcorporaties en andere partners rapporteren een toename van maatschappelijke problematiek rond personen met onbegrepen gedrag. Soms is er een combinatie met ernstige overlast en criminaliteit. In deze lade tref je informatie rond het thema Personen met onbegrepen gedrag en veiligheidsrisico. Lopende projecten zijn het 'Schakelpunt personen met verward gedrag en gevaarsrisico Midden-Nederland' en de implementatie van de Wet verplichte GGZ.

In 2019 is het Veiligheidshuis Flevoland gestart met de pilot “Personen met verward gedrag en verhoogd gevaarsrisico”. De kwartiermaker heeft samen met de betrokken partners een procesbeschrijving inclusief factsheet opgesteld. Hierin zijn onder andere de uitgangspunten, de doelgroep, criteria en de processtappen duidelijk beschreven. Deze factsheet is vanaf nu te vinden in onze apothekerskast!

Datum:
Auteur:
Marieke Kleijnjan in opdracht van VHH Regio Flevoland
Documenttype:
Flyer
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Er is een handelingsbank gemaakt: Een digitale bank met handelingsopties, voorbeelden, instrumenten, interventies en oplossingen voor problemen die vaak rondom mensen met verward gedrag voorkomen. Zie dit document voor meer informatie!

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) bepaalt dat iedereen melding kan doen over een persoon bij wie het volgens hem noodzakelijk is te onderzoeken of hij/zij (verplichte) GGZ nodig heeft. De VNG- handreiking 'Verkennend Onderzoek' beschrijft hiervoor het nieuwe werkproces en gaat in op de rollen van de diverse actoren: de melder, college van B&W, officier van justitie, de betrokkene en diens naasten.

Datum:
Auteur:
VNG
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
18
download bestand

Brandbrief aan Ministerie over urgente uitvoeringsproblemen die vanuit PGA en ZVH worden ervaren met de Wet Zorg en Dwang.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS, namens de Taskforce Verbinding Veiligheid en Zorg M-N.
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
8
download bestand

Sinds 1 januari 2020 gelden twee wettelijke kaders voor verplichte zorg: een bij psychische problematiek (Wvggz) en een bij een verstandelijke beperking dan wel psychogeriatrische problematiek (Wzd). In de samenloop van beide wettelijke kaders leidt dit tot problematiek in de beoordeling, toeleiding en beschikbaarheid van (crisis)zorg. In deze memo wordt achtereenvolgens kort het probleem geschetst, de achtergrond en uitgebreide analyse ervan en tot slot de mogelijke oplossingsrichtingen.

Datum:
Auteur:
Bovenregionale projectleider wvggz van Bureau RVS, Bianca den Outer
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
6
download bestand

In 2019 heeft drs. Sanne van Wenum (werkzaam bij de Forensische Zorgspecialisten) voor de afronding van haar studie Bestuurskunde een kwalitatief onderzoek verricht naar de samenwerking bij het Top X casusoverleg ‘Zorg en Veiligheid’ van de regio Utrecht. Is het overleg doeltreffend en welke factoren beïnvloeden de kwaliteit van de samenwerking? Haar masterthesis is nu te vinden in onze apothekerskast.

Datum:
Auteur:
Sanne van Wenum in opdracht van ZVHH regio Utrecht
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
82
download bestand

Minder bekend is dat de Wet verplichte ggz óók consequenties heeft voor jeugdigen; ook zij kunnen hieronder vallen en te maken krijgen met verplichte zorg. Het gaat niet om een grote groep, maar wel een heel belangrijke. Het kan gaan om jongeren die zelf psychiatrische problematiek hebben, maar ook om kinderen met (toekomstige) ouders met psychiatrische problematiek of LVB, die daardoor in een moeilijke opvoedsituaties zitten of ernstig nadeel ondervinden van hun omgeving. In bijgaande factsheet zijn de implicaties duidelijk uitgelegd.

Datum:
Auteur:
VNG
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
3
download bestand

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Dr. Bauke Koekkoek een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke inrichting van een informatie- en kennisinfrastructuur voor de lokale aanpak van personen met verward gedrag. Die verkenning vond plaats vanuit het Actieprogramma lokale initiatieven personen met verward gedrag van ZonMw. Het rapport bevat zinvolle aanbevelingen, o.a. over samenwerking tussen zorg en veiligheid.

Datum:
Auteur:
Bauke Koekkoek
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
87
download bestand

In deze Kamerbrief schrijft de staatssecretaris van VWS over het samen met de minister van J&V en de VNG zicht krijgen op de groep mensen met ernstige problematiek waarbij sprake is van een hoog veiligheidsrisico. Ook wil hij een PGA voor deze mensen.

Datum:
Auteur:
Staatssecretaris Blokhuis van ministerie VWS
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
5
download bestand

In deze presentatie van de VNG staat beknopt veel informatie over de nieuwe Wet verplichte GGz. Er wordt vooral ingegaan op de veranderingen voor gemeenten en ihb de burgemeester. Auteur: Ico Kloppenburg, VNG Datum: december 2018

Datum:
Auteur:
Ico Kloppenburg, VNG
Documenttype:
Presentatie
Aantal pagina’s:
18
download bestand

Welke kliniek heeft welk beveiligingsniveau en wat houdt dit niveau nou eigenlijk in? Waar zitten deze klinieken en voor wie zijn deze geschikt? Uitleg over en overzicht van de verschillende beveiligingsniveaus van behandelinstellingen in de forensische zorg.

Datum:
Auteur:
Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand

In deze brochure wordt op relatief eenvoudige wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent. Die wet gaat per 1 januari 2020 in. De brochure is ook geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking. De wet gaat over de onvrijwillige zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. En mensen die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling wonen. Op termijn geldt deze wet ook voor mensen die thuis wonen. In de brochure staat het getekende figuurtje Marcel centraal. Deze cliënt wordt als voorbeeld genomen om veel dingen uit te leggen. Hij wordt bijgestaan door familie, vrienden en diverse zorgprofessionals die door de gehele brochure heen terugkomen. Deze beelden zijn ondersteunend aan de tekst en prettig voor mensen die visueel ingesteld zijn.

Datum:
Auteur:
KansPlus
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
15
download bestand