Schakelpunt personen met verward gedrag en veiligheidsrisico

Belangrijkste functies schakelpunt:
  1. Het Schakelpunt helpt professionals die werken met personen met onbegrepen gedrag en een gevaarsrisico bij (vastgelopen) complexe casuïstiek het plaatje van zorg, strafrecht, hulpverlening en financiën rond te krijgen. Het Schakelpunt ondersteunt, adviseert, bemiddelt en coördineert bij moeilijk plaatsbare personen met onbegrepen gedrag en gevaarsrisico’s en stimuleert een warme overdracht tussen zorgpartijen, strafrechtelijke en gemeentelijke partijen. Zo nodig helpt het Schakelpunt bij het opschalen (bestuurlijk) bij onmogelijkheden rond plaatsing en financiering.
  2. Het Schakelpunt bouwt uitvoerige kennis, kunde & expertise op van dit complexe veld, denk aan te bewandelen routes, financiële stromen en bijzondere plaatsingen, belangen en (on)mogelijkheden van netwerkpartners, veranderende wetgeving, trends en ontwikkelingen. Het zet deze lokaal in, zowel in de Zorg- en Veiligheidshuizen als de lokale PGA. Het Schakelpunt vormt binnen die praktijk een expertiseknooppunt voor professionals. Het bedient en ondersteunt alle betrokken partijen vanuit zorg, gemeenten en strafrecht op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
  3. Het Schakelpunt signaleert en analyseert met de procescoördinatoren/regisseurs en managers van de ZVH-en regelmatig terugkerende casus- en domein- overstijgende knelpunten en systeemfouten uit de casuïstiek. Met een advies of lobby escaleert en agendeert het Schakelpunt deze samen met de betrokken netwerkpartners op de juiste tactische en strategische beleids- en beslistafel(s): lokaal, binnen de G4, (sub)regionaal of landelijk.

Vraagbaak: advies, bemiddeling, ‘oliemannetje’

Het Schakelpunt helpt. Spart, verbindt en bemiddelt. Het Schakelpunt neemt daarbij geen casuïstiek en verantwoordelijkheid over. Het denkt mee in mogelijkheden (juist door onmogelijkheden ook te erkennen), nodigt betrokken partijen uit gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en het benodigde stapje extra te zetten met respect en kennis voor elkaars taak en rol. Het Schakelpunt vertaalt daar waar gemeentelijke, zorg- en justitiële partners wel met dezelfde woorden spreken, maar niet altijd in dezelfde taal. Het Schakelpunt schakelt daarbij goed met de GGZ, Veiligheidshuizen, ZSM, meldpunten acuut en niet-acuut en álle relevante partners in de diverse regio’s. Gezamenlijke en steeds terugkerende knelpunten worden gesignaleerd en geëscaleerd naar het juiste niveau.


Expertiserol

Het Schakelpunt bundelt en verbindt kennis op dit complexe werkterrein. Het wil de opgebouwde kennis en expertise gemakkelijk toegankelijk maken voor de partners en maakt daarbij gebruik van bijv. themabijeenkomsten, de apothekerskast van Bureau RVS/ Veiligheidscoalitie, Twitter en/of LinkedIn. Dit in aanvulling op informatie van het landelijke Schakelteam.